Electors

Drets i deures dels electors

 

Qui pot votar?

En el referèndum d’autodeterminació de Catalunya de l’1 d’octubre de 2017 poden votar:

  • Les persones que tinguin la condició política de català, majors de 18 anys el dia de la votació, que no es trobin en alguna de les situacions que legalment priven del dret de vot i que estiguin inscrits en el cens electoral.
  • Els catalans residents a l’estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, que donin compliment als requisits legalment exigibles i que hagin sol·licitat formalment de prendre part en la votació.

 

Com puc votar?

Podeu exercir el vostre dret mitjançant:

  • El vot presencial, en la mesa electoral corresponent.
  • El procediment específic de vot per als catalans i catalanes residents a l’estranger.

 

Si el dia de la votació faig 18 anys, puc votar?

Sí. Totes les persones que tingueu o feu 18 anys el dia 1 d’octubre de 2017 podreu votar.

Participació dels treballadors

 

Si el dia de la votació és per mi laborable, tinc dret a absentar-me a la feina?

Sí. El Govern de la Generalitat de Catalunya dictarà la normativa que sigui procedent perquè l’elector/a que presti serveis el dia 1 d’octubre pugui disposar, dins de l’horari laboral, de fins a quatre hores per a l’exercici del dret de sufragi, les quals seran retribuïdes.

Quan el treball sigui en jornada reduïda, s’efectuarà la corresponent reducció proporcional del permís.

 

Si gaudeixo d’aquest permís, l’empresa em pot descomptar de les retribucions la part proporcional al temps no treballat? Hauré de recuperar el temps d’absència de la feina?

No. Aquest permís té la condició de retribuït i no recuperable.

 

Qui determina el moment d’utilització de les hores concedides per a la votació?

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que haurà de coincidir amb l’horari establert per a la votació, serà potestat de l’empresari o empresària.

 

He d’aportar algun document a l’empresa per al gaudiment d’aquest permís?

Sí. Els empresaris tenen dret a sol·licitar als seus treballadors i treballadores l’aportació del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

 

Tinc dret a gaudir d’aquest permís si la meva jornada laboral comença en el torn de nit del dia anterior a la votació i finalitza a les 8.30 hores del dia de la votació?

No. Els treballadors/es que tinguin jornada laboral amb un horari que no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el de la votació no tenen dret al gaudiment d’aquest permís.