Observadors electorals internacionals

Preguntes i respostes sobre observació electoral internacional

 

Poden haver observadors electorals internacionals en el referèndum del dia 1 d’octubre?

Sí. La Sindicatura Electoral de Catalunya obrirà un procés d’acreditació de missions d’observació electorals internacionals i de visitants internacionals amb l’objectiu de reforçar la transparència i garantia de totes les etapes i procediments del procés referendari.

 

Quines modalitats d’observació hi ha previstes?

Hi ha dos tipus d’acreditacions establertes:

 • Missions d’observació electoral internacional.
 • Visitants internacionals.

 

Quins són els drets i deures dels observadors electorals i visitants internacionals?
 • Assistir a les sessions informatives sobre el procediment electoral que oferirà la Sindicatura Electoral de Catalunya.
 • Rebre suport de la Sindicatura Electoral de Catalunya per a l’establiment de contactes amb les formacions polítiques i les organitzacions interessades en el referèndum.
 • Observar lliurement tots els processos organitzatius vinculats a la celebració del referèndum.
 • Accedir a tots els espais físics vinculats a l’organització i celebració del referèndum, amb l’única limitació dels espais d’accés restringit per motius de seguretat.
 • Adreçar consultes, observacions i recomanacions a la Sindicatura Electoral de Catalunya.
 • Rebre una identificació oficial de la Sindicatura Electoral que acrediti la seva condició, i portar-la visible durant les seves activitats.

 

En el cas de les missions d’observació electoral internacional, els seus responsables han de:
 • Lliurar a la Sindicatura Electoral de Catalunya un informe preliminar de la tasca d’observació electoral un cop s’hagin fet públics els resultats de l’escrutini provisional.
 • Lliurar a la Sindicatura Electoral de Catalunya un informe definitiu de la seva observació electoral en un termini no superior de deu dies des de la publicació dels resultats oficials.

Els visitants internacionals poden remetre a la Sindicatura Electoral de Catalunya un breu informe, en el termini d’una setmana després de la publicació dels resultats oficials.

 

Com es realitza l’acreditació d’una missió d’observació electoral internacional?

Una missió es pot acreditar a través d’una organització o bé d’un col·lectiu d’individus. Per a fer-ho cal enviar en els terminis establerts una comunicació electrònica que inclogui:

 1. Les dades identificatives de l’organització sol·licitant, i document acreditatiu de la seva constitució legal, si s’escau.
 2. Les dades de contacte de la persona que exerceix de cap de missió durant el període d’activitat de l’observació.
 3. Les dades de contacte de tots els integrants de l’equip de la missió.
 4. Un pla de treball que en detalli, com a mínim, les activitats previstes, la descripció de les funcions de l’equip, i el cronograma previst de la missió.
 5. Els currículums vitae que acreditin la formació específica i l’experiència en l’àmbit de l’observació electoral dels membres de la missió.
 6. El compromís de compliment de la Declaració de Principis per a l’Observació Internacional d’Eleccions signat per part de tots els membres, així com del Codi de Conducta per a Observadors Internacionals d’Eleccions, de 27 d’octubre de 2005.
 7. Còpia del passaport en vigor de cadascun dels membres de la missió.
 8. Una fotografia per a ús identificatiu.

Per a més informació: International observers

 

Quins són els requisits per acreditar-se com a visitant internacional?

Cal enviar una comunicació electrònica en els terminis establerts que inclogui:

 1. Les dades identificatives de la persona sol·licitant.
 2. Les dades de contacte de la persona sol·licitant durant el període d’activitat.
 3. El currículum vitae que acrediti l’experiència acadèmica en l’àmbit de les ciències socials o les humanitats, i/o experiència política, i/o la destacada trajectòria en la defensa i la promoció dels drets humans.
 4. El compromís signat de compliment de la Declaració de Principis per a l’Observació Internacional d’Eleccions, així com del Codi de Conducta per a Observadors Internacionals d’Eleccions, de 27 d’octubre de 2005.
 5. Còpia del passaport en vigor
 6. Una fotografia per a ús identificatiu.

Per a més informació: International visitors

 

On puc trobar més informació sobre els requisits, el procediment d’acreditació… relatius a l’àmbit de l’observació electoral en el referèndum del proper 1 d’octubre?

Trobareu informació detallada sobre aquests i altres aspectes al Capítol X del Decret de normes complementàries per a la realització de referèndum d’autodeterminació de Catalunya.

Annex 1 Declaration of Principles For International Election Observation & Code of Conduct

Call for International Observers and Visitors

Application form Intl Observers