Interventors i apoderats

Preguntes i respostes sobre interventors i apoderats

 

Què és un interventor/a?

L’interventor/a és la persona assignada pel/per la representant de demarcació d’una formació política (partit polític, federació o coalició) amb representació al Parlament de Catalunya o d’una organització interessada, per realitzar les funcions següents:

  • Assistir la mesa i participar en les seves deliberacions, amb veu però sense vot.
  • Formular reclamacions i protestes i demanar certificats davant la mesa.

Els interventors/es exerceixen les seves funcions només en la mesa en la qual estan acreditats.

 

Què és un apoderat?

Un apoderat/ada és la persona a qui el representant de demarcació d’una formació política (partit polític, federació o coalició) amb representació al Parlament de Catalunya o d’una organització interessada atorga poders perquè tingui la representació d’aquesta formació o organització en els actes i operacions electorals. Les seves funcions són les següents:

  • Accedir lliurement als locals electorals.
  • Examinar el desenvolupament de la votació i de l’escrutini en qualsevol mesa.
  • Formular reclamacions i protestes i demanar certificats davant la mesa.

 

Com es designen i acrediten els interventors i apoderats?

El partits polítics, les federacions i les coalicions amb representació al Parlament de Catalunya i les organitzacions interessades poden designar interventors i apoderats des del dotzè dia posterior a la convocatòria i fins a cinc dies abans de la jornada de votació, mitjançant l’imprès de sol·licitud pels respectius representants de demarcació.

Les persones designades com a interventors i apoderats seran acreditats per la sindicatura electoral de demarcació corresponent.

 

Quin nombre màxim d’interventors o apoderats d’una mateixa formació política o organització interessada poden exercir les seves funcions en una mateixa mesa electoral?

No poden excedir per a cada mesa electoral el nombre de dos apoderats i interventors del mateix partit polític, federació, coalició o organització interessada.

 

On voten els interventors/es i apoderats/ades?

Els interventors/es i apoderats/ades només poden emetre el vot a la mesa que els correspongui d’acord amb el cens electoral.